Sådan foregår udlejning
Vi udarbejder individuel lejekontrakt til hver lejer. Lejekontrakten tager sit udgangspunkt i den konkrete lejlighed.
Lejlighedens stand ved indflytning
Lejligheden er sat i stand, inden lejeren flytter ind. Hvilket vil sige, at vægge, lofter, træværk, rør, radiatorer m.m. er malet. Det bestræbes, at lejeren overtager lejligheden i fejlfri stand. Senest 2 uger efter påbegyndt lejemål, aftales et indflytningssyn og en indflytningsrapport udarbejdes. Her kan lejer påpege eventuelle fejl og mangler, som skrives ned, og indflytningsrapporten underskrives herefter af lejer og af synsmand. Væsentlige mangler bliver straks afhjulpet. Uvæsentlige mangler bliver registreret, så lejer ved fraflytningen ikke kommer til at betale for udbedring af mangler, der var til stede ved lejemålets begyndelse.
Vedligeholdelse
Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. Lejeren er forpligtet til, under lejemålets bestående, at foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde således, at lejligheden til enhver tid fremstår som vedligeholdt. Det er altid udlejer, der afholder udgifterne til udvendig vedligeholdelse. Ved udvendig vedligeholdelse forstås udover udendørs vedligeholdelse også det som ikke er indeholdt i begrebet “indvendig vedligeholdelse”. Det kan være maling af trappeopgange og visse arbejder inde i lejlighederne f.eks. reparation af en utæt radiator.
Ordensregler
Alle lejere skal vise hensyn over for andre lejere og følge de retningslinjer, der er gældende for bebyggelsen og området. Dette indebærer • Høj musik skal undgås for ikke at genere naboerne med musik eller støj fra lejligheden. I øvrigt udvise gensidigt hensyn til alle. • Al færden i ejendommen og på udenomsarealerne, herunder henstilling af cykler, barnevogne og biler, skal ske, så det ikke generer andre beboere eller driften af ejendommen. • Er ejendommen forsynet med fællesvaskeri, skal ordensreglerne for brug af vaskeriet følges.
Husholdnings-affald
Ved husholdningsaffald forstås det daglige affald fra husholdningen. Dette er f.eks. kartoffelskræller, madrester, småemballage fra f.eks. sæbe, tandpasta m.m. Husholdningsaffald skal kastes i de containere og beholdere, der er opstillet til formålet. Affald skal altid pakkes ind, før det lægges i beholder. Genbrugsmaterialerne som hård plast & metal lægges i særskilt beholder. Ligesom pap, papir & glas lægges i særskilt beholder.
Husdyr
Det er ikke tilladt at holde katte og hunde og heller ikke bur-dyr, som f.eks. kaniner, hamster, mus eller andre husdyr, som typisk er bur-dyr. Krybdyr er ikke tilladt. Akvariefisk og småfugle, som ikke kan genere de øvrige beboere, er tilladt at holde.
Betaling af huslejen – BETALINGS-SERVICE
PrimaBos administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger. Lejer er derfor forpligtet til at betale husleje gennem Betalingsservice (PBS). Tilmeldingen foretages i et pengeinstitut eller på netbank.
Varmeregnskab
Varmeregnskabet opgøres for et år ad gangen. Hver måned opkræves der et á conto varmebidrag sammen med lejen. 3-4 måneder efter varmeregnskabsårets afslutning, sendes varmeregnskabet ud til lejer. For meget eller for lidt indbetalt varmebidrag reguleres i huslejen måneden efter, at varmeregnskabet er udsendt. I ejendommens varmeforbrug indgår udgifter til varmeforsyning og energikonsulent. Når ejendommens varmeudgifter er gjort op, fordeles den mellem lejerne efter forbrug.
TV – og – internet
Lejer skal selv betale abonnement direkte til udbyder af TV – og internet.
Forsikring
Ejendommens forsikring dækker udlejerens erstatningsansvar over for tredjemand og for visse skader på bygninger. Ejendommens forsikring dækker således for skader på ejendommen i forbindelse med brand, vand, storm, kortslutning i el-installationer. Lejer gøres opmærksom på, at udlejer og ejendommens forsikring ikke dækker skader på lejers private indbo. Det opfordres derfor til, at lejer tegner privat indboforsikring hos eget forsikringsselskab.
Opsigelse
Lejer kan opsige sit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Ønsker lejer at flytte før udløbet af opsigelsesperioden, vil udlejer forsøge at finde en ny lejer inden. Opsigelsen skal sendes til hp@primabo.dk Opsigelsen skal underskrives af de lejere, som har underskrevet lejekontrakten for at være gyldig. Samtidig med opsigelsen eller senest 8 dage før fraflytning, er lejer forpligtet til at oplyse sin nye adresse til hp@primabo.dk Den nye adresse bruges til fremsendelse af flytteopgørelsen. Den endelige afregning for varme kan først ske, når ejendommens varmeregnskab er afsluttet.
Fraflytning
Senest 20 dage inden fraflytningstidspunktet, skal lejer henvende sig til hp@primabo.dk for at aftale tidspunkt for flyttesyn af lejligheden. Lejligheden og eventuelle kælder-/loftsrum skal være tømt og rengjort, når lejligheden synes. Efterfølgende laves flytteafregning som fremsendes til lejers nye adresse. Det tager normalt ca. 1 måned efter lejemålets ophør, før udlejer har mulighed for fremsendelse af endelig afregning.
Fremleje
Fremleje af lejlighed kan udelukkende ske efter forudgående aftale med udlejer. I fremlejeforhold skal lejer være opmærksom på, at det udelukkende er lejer af lejligheden som er forpligtet over for udlejer. Har lejer delvist fremlejet sin lejlighed, er lejer stadig ansvarlig for at huslejen bliver afregnet. Lejer er endvidere ansvarlig for fremlejers adfærd i lejemålet og i ejendommen. Ødelægger fremlejer noget i forbindelse med lejemålet er lejer ansvarlig herfor.